K24SQHQ                            
Web   K24SQHQ   DH 35 Năm   » More                                                                                                    

Đại Hội 35 Năm Ra Khơi

Những hình ảnh kỷ niệm khó quên của các bạn và gia đình k24 từ nhiều quốc gia và các tiểu bang nước Hoa Kỳ về tham dự Đại Hội 35 Năm.

Ocean Palace ngày 8/30/2008