BẢN ĐIỀU LỆ BẦU CHỨC VỤ HỘI TRƯỞNG

khóa 24 Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang (K.24 NT)
Nhiệm kỳ 2013 – 2015

Giới hạn của Bản Điều Lệ (BĐL) này chỉ đề cập đến các chi tiết của phần bầu chức vụ Hội Trưởng K.24 NT hải ngoại (Hội Trưởng)

PHẦN I :
Điều 1: Chọn một (1) thành viên K.24 NT vào chức vụ Hội Trưởng
Điều 2: Theo thể thức minh danh đầu phiếu
Điều 3: Kết quả dựa theo đa số tương đối, người có số phiếu cao nhất sẽ nhận trách nhiệm Hội Trưởng

PHẦN II :
Điều 1: Tất cả ý kiến liên quan đến việc bầu cử Hội Trưởng sẽ được nêu lên địa chỉ e-mail group của K.24 NT: 24nhatrang@yahoogroups.com
Để có thể thảo luận về BĐL cũng như theo dõi kết quả của bầu cử chức vụ Hội Trưởng đề nghị tất cả thành viên K.24 NT gia nhập vào địa chỉ e-mail group của K.24 NT qua Nguyễn Sáng Chiếu, e-mail: csnguyen52@yahoo.com; điện thoại (651) 247-1773

Trong trường hợp không có địa chỉ e-mail có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Ban Bầu Cử (BBC) gồm có:
a/. Nguyễn Hùng Quyền (USA); điện thoại (213) 281-2417
b/. Đặng Công Túy (Canada); điện thoại (647) 977-8773
Điều 2: Các nhân sự được đề cập trong BĐL phải là thành viên của K.24 NT đang cư ngụ khắp nơi tại Hải Ngoại

Điều 3: Quyền ứng cử, quyền đề cử và Quyền từ chối. Họ tên của thành viên được nêu trong phần ứng cử và đề cử sẽ niêm yết theo thứ tự của Việt Nam.
3.1/. Quyền ứng cử: Tất cả thành viên K.24 NT đều có quyền ứng cử
3.2/. Quyền đề cử: Mỗi người có quyền đề cử 1 đến 2 người. BBC sẽ niêm yết tên người đề cử và người được đề cử.
3.3/. Quyền từ chối: Người được đề cử có quyền từ chối sự đề cử này.

PHẦN III : Phương tiện đầu phiếu và kiểm phiếu
Điều 1: Đầu phiếu: một (1) thành viên K.24 NT chỉ được bỏ một (1) phiếu trong danh sách ứng cử và đề cử chức vụ Hội Trưởng
Điều 2: Nơi đầu phiếu:
1/. Trên địa chỉ e-mail group của K.24 NT (24nhatrang@yahoogroups.com)
2/. Nếu không có địa chỉ e-mail có thể gọi điện thoại cho BBC cho biết quyết định. Sau đó BBC sẽ niêm yết chính thức trên e-mail group của K.24 NT
Điều 3: Kiểm phiếu: kết quả dựa trên sự chọn lựa của thành viên K.24 NT
Điều 4: Lịch trình bầu cử
4.1/. Thảo luận và quyết định về BĐL từ ngày 22. 10. 2012 đến hết ngày 27. 10. 2012 (6 ngày)
BBC sẽ dựa theo ý kiến đa số của tất cả thành viên K.24 NT hải ngoại để thi hành. Những điều trong BĐL nếu không có thêm ý kiến nào khác được xem như đương nhiên được tất cả chấp thuận và thông qua.
4.1/. Ứng cử, đề cử, xác nhận, từ chối từ ngày 28. 10. 2012 đến hết ngày 20. 11. 2012 (24 ngày)
BBC sẽ xác nhận với tất cả ứng viên cũng như người được đề cử trước khi niêm yết danh sách chính thức
4.3/. Đầu phiếu từ ngày 21. 11. 2012 đến hết ngày 30. 11. 2012 (10 ngày)
BBC sẽ theo dõi, cập nhựt và báo cáo hàng ngày qua e-mail group K.24 NT
4.4/. Kiểm phiếu và công bố kết quả tạm thời từ ngày 01. 12. 2012 đến hết ngày 08. 12. 2012 (08 ngày)
Giải đáp các thắc mắc (nếu có) về kết quả
4.5/. Công bố kết quả chính thức
Ngày 09. 12. 2012 công bố kết quả trên e-mail group K.24 NT
Ngày 10. 12. 2012 chuyển kết quả bầu cử đến Ban Điều Hành K.24
Điều 5: Ban Bầu Cử gồm có:

1/. Nguyễn Hùng Quyền (USA); lst500hq@yahoo.com; điện thoại (213) 281-2417
2/. Đặng Công Túy (Canada); songngu24nt@yahoo.com; điện thoại (647) 977-8773
Điều 6: Sau khi công bố kết quả chính thức và chuyển kết quả bầu cử đến ban Điều Hành K.24 NT; ngày 11. 12. 2012 Ban Bầu Cử hoàn tất nhiệm vụ và giải tán.

Chấm dứt Bàn Điều Lệ