Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Ngày 28 Tháng 9 Năm 2014 tại nhà hàng Paracel, California


© 2014 K24sqhq.com. All rights reserved