ĐỆ NHỊ SONG NGƯ


 • Home
 • K24HQ
 • Mục đích
 • Kỷ yếu
 • Danh sách
 • Hình ảnh ghi nhận các bạn Khóa 24 HQNT, Niên đệ K25 Sử Chấn Phát cùng các Thân hữu và Gia đình tham dự Tiển biệt Đặng Công Túy ngày 02.20.2014 tại Canada/ Toronto.

  -- Máy ảnh HX Phong--


  Hôm nay tiễn Túy lên đường
  Chúng tôi ở lại trăm đường nhớ thương
  Cõi Hạ Giới, chốn Vô Thường cách biệt
  Đốt nén nhang xin khấn nguyện hương lòng
  Cầu Tam Bảo cho bạn hiền sớm siêu thoát.

  24 Lê Lộc Hiệp

  © 2007 k24sqhq.com

/ha A